Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 4. jūnijā Kurt Hesse k-gs iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 4. aprīļa spriedumu apvienotajās lietās T-910/16 un T-911/16 Kurt Hesse un Wedl & Hofmann GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

(Lieta C-426/19 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Kurt Hesse (pārstāvis: M. Krogmann, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Wedl & Hofmann GmbH, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) ar 2019. gada 24. septembra rīkojumu atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējam segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________