Language of document :

Жалба, подадена на 18 септември 2019 г. от Федерална република Германия срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 9 юли 2019 г. по дело T-53/18, Федерална република Германия/Европейска комисия

(Дело C-688/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Федерална република Германия (представители: J. Möller и R. Kanitz, подпомагани от M. Winkelmüller, F. van Schewick и M. Kottmann, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Общия съд на Европейския съюз от 9 юли 2019 г. по дело T-53/18, Германия/Комисия,

да се отмени Решение (EC) 2017/1995 на Комисията от 6 ноември 2017 година относно запазването в Официален вестник на Европейския съюз на позоваването на хармонизирания стандарт EN 13341:2005 + A1:2011 „Термопластични статични резервоари за надземно съхранение на горива за битово отопление, керосин и дизелови горива“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета1 ,

да се отмени Решение (EC) 2017/1996 на Комисията от 6 ноември 2017 година относно запазването в Официален вестник на Европейския съюз на позоваването на хармонизирания стандарт EN 12285-2:2005 „Цистерни от стомана, произведени в заводски условия“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета2 ,

при условията на евентуалност спрямо второто и третото искане, делото да се върне на Общия съд за ново разглеждане,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага две основания за обжалване:

Първо, обжалваното съдебно решение било постановено в нарушение на член 18, параграф 2 във връзка с член 17, параграф 5 от Регламент № 305/20113 . Общият съд не съобразил, че тези разпоредби не само овластяват, но и задължават Комисията да вземе някоя от мерките, препоръчани от Федерална република Германия.

Второ, обжалваното съдебно решение било постановено в нарушение на член 18, параграф 2 във връзка с член 3, параграфи 1 и 2 и член 17, параграф 3 от Регламент № 305/2011. Общият съд не съобразил, че тези разпоредби задължават Комисията да провери дали спорните стандарти не създават риск за изпълнението на основните изисквания към строежите.

____________

1 ОВ L 288, 2017 г., стр. 36.

2 ОВ L 288, 2017 г., стр. 39.

3     Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 2011 г., стр. 5).