Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 18. září 2019 Spolkovou republikou Německo proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 9. července 2019 ve věci T-53/18, Spolková republika Německo v. Evropská komise

(Věc C-688/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Spolková republika Německo (zástupci: J. Möller, R. Kanitz, zmocněnci, ve spolupráci s M. Winkelmüllerem, F. van Schewickem, M. Kottmannem, advokáty)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 9. července 2019 ve věci T-53/18, Německo v. Komise;

zrušil rozhodnutí Komise (EU) 2017/1995 ze dne 6. listopadu 2017 o zachování odkazu na harmonizovanou normu EN 13341:2005 + A1:2011 o termoplastických stabilních nádržích pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty v Úředním věstníku Evropské unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/20111 ;

zrušil rozhodnutí Komise (EU) 2017/1996 ze dne 6. listopadu 2017 o zachování odkazu na harmonizovanou normu EN 12285-2:2005 o dílensky vyráběných ocelových nádržích v Úředním věstníku Evropské unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/20112 ;

podpůrně k bodům 2 a 3, aby věc vrátil Tribunálu;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka opírá svůj kasační opravný prostředek o dva následující důvody:

Zaprvé, napadený rozsudek je v rozporu s čl. 18 odst. 2 ve spojení s čl. 17 odst. 5 nařízení č. 305/20113 . Tribunál nezohlednil skutečnost, že Komise byla na základě těchto ustanovení nejen oprávněna, ale i povinna přijat některé z opatření navržených Spolkovou republikou Německo.

Zadruhé, napadený rozsudek je v rozporu s čl. 18 odst. 2 ve spojení s čl. 3 odst. 1 a 2, jakož i ve spojení s čl. 17 odst. 3 nařízení č. 305/2011. Tribunál nezohlednil skutečnost, že Komise byla na základě těchto ustanovení povinna přezkoumat, zda sporné normy ohrožují dodržování základních požadavků kladených na stavby.

____________

1     Úř. věst. 2017, L 288, s. 36.

2     Úř. věst. 2017, L 288, s. 39.

3     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5).