Language of document :

Saksamaa Liitvabariigi 18. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 9. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-53/18: Saksamaa Liitvabariik versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-688/19 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Saksamaa Liitvabariik (esindajad: J. Möller, R. Kanitz, keda abistasid advokaadid M. Winkelmüller, F. van Schewick ja M. Kottmann)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Tühistada Üldkohtu 9. juuli 2019. aasta otsus kohtuasjas T-53/18: Saksamaa vs. Komisjon,

tühistada komisjoni 6. novembri 2017. aasta otsus (EL) 2017/1995 säilitada Euroopa Liidu Teatajas viide harmoneeritud standardile EN 13341:2005 + A1:2011 „Kodumajapidamises kasutatava kütteõli, bensiini ja diiselkütuste maapealseks ladustamiseks kasutatavad termoplastsed statsionaarsed mahutid“ vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/20111 ,

tühistada komisjoni 6. novembri 2017. aasta otsus (EL) 2017/1996 säilitada Euroopa Liidu Teatajas viide harmoneeritud standardile EN 12285-2:2005 „Töökojas valmistatud terasest mahutid“ vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/20112 ,

teise võimalusena saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant põhjendab oma apellatsioonkaebust kahe väitega:

Esiteks on vaidlustatud kohtuotsus vastuolus määruse nr 305/20113 artikli 18 lõikega 2 koosmõjus artikli 17 lõikega 5. Üldkohus jättis tähelepanuta, et komisjonil ei olnud viidatud sätete kohaselt pädevust ega kohustust võtta Saksamaa Liitvabariigi soovitud meetmeid.

Teiseks on vaidlustatud kohtuotsus vastuolus määruse nr 305/2011 artikli 18 lõikega 2 koosmõjus artikli 17 lõigetega 1 ja 2 ning artikli 17 lõikega 3. Üldkohus jättis tähelepanuta, et komisjonil ei olnud viidatud sätete kohaselt kohustust kontrollida kas vaidlusalused õigusnormid takistavad ehitistele esitatavate põhinõuete täitmist.

____________

1 ELT 2017, L 288, lk 36.

2 ELT 2017, L 288, lk 39.

3     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrus (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ (ELT L 88, 4.4.2011, lk 5).