Language of document :

Valitus, jonka Saksan liittotasavalta on tehnyt 18.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-53/18, Saksa v. komissio, 9.7.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-688/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: J. Möller ja R. Kanitz, avustajinaan M. Winkelmüller, F. van Schewick ja M. Kottmann, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 9.7.2019 asiassa T-53/18, Saksa v. komissio antaman tuomion

kumoamaan yhdenmukaistetun standardin EN 13341:2005 + A1:2011 ”Maanpäälliset kestomuoviset varastosäiliöt lämmitysöljylle, kerosiinille ja dieselpolttoaineelle” viitetietojen säilyttämisestä Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti 6.11.2017 tehdyn komission päätöksen (EU) 2017/19951

kumoamaan yhdenmukaistetun standardin EN 12285-2:2005 ”Tehdasvalmisteiset terässäiliöt” viitetietojen säilyttämisestä Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti 6.11.2017 tehdyn komission päätöksen (EU) 2017/19962

toissijaisesti palauttamaan asian unionin yleiselle tuomioistuimelle

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää valituksensa tueksi seuraavat kaksi valitusperustetta.

Se väittää ensinnäkin, että valituksenalainen tuomio on asetuksen N:o 305/20113 18 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 17 artiklan 5 kohdan kanssa, vastainen. Se toteaa, että unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon, että näissä säännöksissä sekä valtuutetaan komissio toteuttamaan jokin Saksan liittotasavallan esittämistä toimista että velvoitetaan se siihen.

Toiseksi se väittää, että valituksenalainen tuomio on asetuksen N:o 305/2011 18 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 3 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 17 artiklan 3 kohdan kanssa, vastainen. Se toteaa, että unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon, että näissä säännöksissä velvoitetaan komissio tutkimaan, estetäänkö riidanalaisilla säännöksillä noudattamasta rakennuksia koskevia perusedellytyksiä.

____________

1 EUVL 2017, L 288, s. 36.

2 EUVL 2017, L 288, s. 39.

3 Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9.3.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011 (EUVL 2011, L 88, s. 5).