Language of document :

Žalba koju je 18. rujna 2019. podnijela Savezna Republika Njemačka protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 9. srpnja 2019. u predmetu T-53/18, Savezna Republika Njemačka protiv Europske komisije

(predmet C-688/19 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Savezna Republika Njemačka (zastupnici: J. Möller, R. Kanitz uz asistenciju M. Winkelmüllera, F. van Schewicka, M. Kottmanna, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 9. srpnja 2019. u predmetu T-53/18, Njemačka/Komisija,

poništi Odluku Komisije (EU) 2017/1995 od 6. studenoga 2017. o zadržavanju u Službenom listu Europske unije upućivanja na usklađenu normu EN 13341:2005 + A1:2011 o nepomičnim termoplastičnim spremnicima za nadzemno skladištenje lož ulja za domaćinstvo, kerozinskog i dizelskog goriva u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1 ,

poništi Odluku Komisije (EU) 2017/1996 od 6. studenoga 2017. o zadržavanju u Službenom listu Europske unije upućivanja na usklađenu normu EN 12285:-2:2005 o čeličnim spremnicima izrađenima u radionici u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća2 ,

podredno drugom i trećem zahtjevu, vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje,

naloži Komisiji snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi, žalitelj navodi sljedeća dva žalbena razloga:

Kao prvo, pobijanom presudom povređuje se članak 18. stavak 2. u vezi s člankom 17. stavkom 5. Uredbe br. 305/20113 . Opći sud nije uzeo u obzir da je Komisija na temelju tih odredbi bila ovlaštena pa čak i obvezna poduzeti jednu od mjera koje je predložila Savezna Republika Njemačka.

Kao drugo, pobijanom presudom povređuje se članak 18. stavak 2. u vezi s člankom 3. stavcima 1. i 2. i člankom 17. stavkom 3. Uredbe br. 305/2011. Opći sud nije uzeo u obzir da je Komisija na temelju tih odredbi bila obvezna ispitati ugrožava li se spornim pravnim pravilima ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevine.

____________

1 SL 2017., L 288, str. 36.

2 SL 2017., L 288, str. 39.

3     Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (SL 2011., L 88, str. 5.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 50., str. 113.)