Language of document :

Recurs introdus la 18 septembrie 2019 de Republica Federală Germania împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 9 iulie 2019 în cauza T-53/18, Republica Federală Germania/Comisia Europeană

(Cauza C-688/19 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Republica Federală Germania (reprezentanți: J. Möller, R. Kanitz, Bevollmächtigte, asistați de M. Winkelmüller, de F. van Schewick și de M. Kottmann, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 9 iulie 2019 în cauza T-53/18, Germania/Comisia,

anularea Deciziei (UE) 2017/1995 a Comisiei din 6 noiembrie 2017 de menținere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinței standardului armonizat EN 13341:2005 + A1:2011 privind rezervoarele termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei și a motorinei pentru uz casnic, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1 ,

anularea Deciziei (UE) 2017/1996 a Comisiei din 6 noiembrie 2017 de menținere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinței standardului armonizat EN 12285-2:2005 privind rezervoarele de oțel executate în atelier, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului2

cu titlu subsidiar față de capetele de cerere al doilea și al treilea, trimiterea cauzei la Tribunal,

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă următoarele motive:

Primo, aceasta susține că hotărârea atacată încalcă dispozițiile coroborate ale articolului 18 alineatul (2) și ale articolului 17 alineatul (5) din Regulamentul nr. 305/113 . Recurenta susține că Tribunalul nu a ținut seama de faptul că dispozițiile respective împuterniceau, precum și obligau Comisia să adopte una dintre măsurile sugerate de Republica Federală Germania.

Secundo, recurenta afirmă că hotărârea atacată încalcă dispozițiile coroborate ale articolului 18 alineatul (2) și ale articolului 3 alineatele (1) și (2), precum și ale articolului 17 alineatul (3) din Regulamentul nr. 305/11. În opinia acesteia, Tribunalul nu a ținut seama de faptul că dispozițiile respective impuneau Comisiei să verifice dacă normele în cauză nu compromiteau respectarea cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcții.

____________

1 JO 2017, L 288, p. 36.

2 JO 2017, L 288, p. 39.

3 Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (JO 2011, L 88, p. 5).