Language of document :

Odvolanie podané 18. septembra 2019: Spolková republika Nemecko proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 9. júla 2019 vo veci T-53/18, Spolková republika Nemecko/Európska komisia

(vec C-688/19 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: J. Möller, R. Kanitz, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci M. Winkelmüller, F. van Schewick a M. Kottmann, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 9. júla 2019 vo veci T-53/18, Spolková republika Nemecko/Komisia,

zrušil rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1995 zo 6. novembra 2017, ktorým sa zachováva odkaz na harmonizovanú normu EN 13341:2005 + A1:2011 o termoplastových stabilných nádržiach na skladovanie domácich vykurovacích olejov, petroleja a dieselových palív nad zemou v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/20111 ,

zrušil rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1996 zo 6. novembra 2017, ktorým sa zachováva odkaz na harmonizovanú normu EN 12285-2:2005 o dielensky vyrábaných oceľových nádržiach v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/20112 ,

subsidiárne k bodom 2 a 3, vrátil vec Všeobecnému súdu na opätovné prejednanie,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka opiera svoje odvolanie o dva nasledujúce dôvody:

Po prvé, napadnutý rozsudok je v rozpore s článkom 18 ods. 2 v spojení s článkom 17 ods. 5 nariadenia č. 305/20113 . Všeobecný súd si neuvedomil, že Komisia bola na základe týchto ustanovení tak oprávnená ako aj povinná prijať niektoré z opatrení navrhnutých Spolkovou republikou Nemecko.

Po druhé, napadnutý rozsudok je v rozpore s článkom 18 ods. 2 v spojení s článkom 3 ods. 1 a ods. 2, ako aj s článkom 17 ods. 3, nariadenia č. 305/2011. Všeobecný súd si neuvedomil, že Komisia bola na základe týchto povinná preskúmať, či sporné normy neohrozujú dodržanie základných požiadaviek kladených na výstavbu.

____________

1 Ú. v. EÚ L 288, 2017, s. 36.

2 Ú. v. EÚ L 288, 2017, s. 39.

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 2011, s. 5).