Language of document :

Pritožba, ki jo je Zvezna republika Nemčija vložila 18. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 9. julija 2019 v zadevi T-53/18, Zvezna republika Nemčija/Evropska komisija

(Zadeva C-688/19 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Zvezna republika Nemčija (zastopniki: J. Möller, R. Kanitz, zastopnika, skupaj z M. Winkelmüllerjem, F. van Schewickom, M. Kottmannom, Rechtsanwälte)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 9. junija 2019 v zadevi T-53/18, Nemčija/Komisija,

Sklep Komisije (EU) 2017/1995 z dne 6. novembra 2017 o ohranitvi v Uradnem listu Evropske unije sklica na harmonizirani standard EN 13341:2005 + A1:2011 o plastomernih stabilnih posodah za nadzemno skladiščenje kurilnega olja, kerozina in dizelskih pogonskih goriv v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1 razglasi za ničen,

Sklep Komisije (EU) 2017/1996 z dne 6. novembra 2017 o ohranitvi sklica na harmonizirani standard EN 12285-2:2005 o jeklenih rezervoarjih, izdelanih v delavnici, v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije2 razglasi za ničen,

podredno, v zvezi s točkama 2 in 3, zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču,

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja naslednja pritožbena razloga.

Prvič, izpodbijana sodba krši člen 18(2) v povezavi s členom 17(5) Uredbe št. 305/20113 . Splošno sodišče po njenem mnenju ni upoštevalo dejstva, da je bila Komisija na podlagi teh določb tako pooblaščena kot zavezana k sprejetju ukrepov, ki jih je predlagala Zvezna republika Nemčija.

Drugič, izpodbijana sodba krši člen 18(2), v povezavi s členom 3(1) in (2) ter členom 17(3) Uredbe št. 305/2011. Splošno sodišče po njenem mnenju ni upoštevalo dejstva, da je bila Komisija na podlagi teh določb zavezana, da preuči ali sporni standardi ogrožajo spoštovanje osnovnih zahtev za gradbene objekte.

____________

1 UL 2017, L 288, str. 36.

2 UL 2017, L 288, str. 39.

3     Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL 2011, L 88, str. 5).