Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španielsko) 11. júla 2019 – PO/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(vec C-531/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: PO

Žalovaný: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Prejudiciálna otázka

Súdnemu dvoru Európskej únie sa kladie otázka, či je s článkom 12 smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom1 a, okrem iného, tiež s rozsudkami Súdneho dvora Európskej únie zo 7. decembra 2017 (C-636/162 ) a z 8. decembra 2011 (C-371/083 ) zlučiteľný taký výklad, akým je výklad uskutočnený v rozsudkoch španielskeho Tribunal Supremo [Najvyšší súd] č. 191/2019 z 19. februára 2019, odvolacie konanie č. 5607/2017 (ECLI:ES:TS:2019:580), a č. 257/2019 z 27. februára 2019, odvolacie konanie č. 5809/2017 (ECLI:ES:TS:2019:663), podľa ktorého je možné prostredníctvom výkladu smernice 2001/40/ES4 dospieť k záveru, že akýkoľvek štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je držiteľom povolenia na dlhodobý pobyt a ktorý spáchal trestný čin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s dolnou hranicou minimálne jedného roka, môže a musí byť vyhostený „automaticky“, to znamená bez toho, aby bolo potrebné posúdiť jeho osobné, rodinné, sociálne alebo pracovné pomery.

____________

1 Ú. v. EÚ L 16, 2004, s. 44; Mim. vyd. 19/006, s. 272.

2 Rozsudok zo 7. decembra 2017, López Pastuzano, (C-636/16, EU:C:2017:949).

3 Rozsudok z 8. decembra 2011, Ziebell (C-371/08, EU:C:2011:809).

4 Smernica Rady 2001/40/ES z 28. mája 2001 o vzájomnom uznávaní rozhodnutí o vyhostení štátnych príslušníkov tretích krajín (Ú. v ES L 149, 2001, s. 34; Mim. vyd. 19/004, s. 107).