Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumänien) den 28 juni 2019 – UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor mot Asociaţia Culturală ”Suflet de Român” prin lichidator Pro Management Insolv IPURL

(Mål C-501/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Part(er) i det nationella målet

Klagande: UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor

Motpart: Asociaţia Culturală „Suflet de Român“ prin lichidator Pro Management Insolv IPURL

Tolkningsfrågor

Tillhandahåller rättsinnehavare till musikaliska verk en tjänst, i den mening som avses i artiklarna 24.1 och 25 a i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 (mervärdesskattedirektivet), till arrangörer av föreställningar från vilka kollektiva förvaltningsorganisationer, i kraft av ett tillstånd/en icke-exklusiv licens, i eget namn men för rättsinnehavarnas räkning, tar ut ersättning för överföring av musikaliska verk till allmänheten?

Om den första frågan besvaras jakande, handlar kollektiva förvaltningsorganisationer, när de från arrangörer av föreställningar tar ut ersättning för överföring av musikaliska verk till allmänheten, då i egenskap av beskattningsbara personer i den mening som avses i artikel 28 i mervärdesskattedirektivet och har de då skyldighet att utfärda fakturor med mervärdesskatt till de aktuella arrangörerna av föreställningar, och ska upphovsmän och övriga upphovsrättsinnehavare till musikaliska verk, när dessa erhåller ersättning, i sin tur utfärda fakturor med mervärdesskatt till den kollektiva förvaltningsorganisationen?

____________

1 EUT L 347, 2006, s.1.