Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Svea Hovrätt - Patent- och marknadsöverdomstolen (Švédsko) dne 27. srpna 2019 – BY v. CX

(Věc C-637/19)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Svea Hovrätt - Patent- och marknadsöverdomstolen

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: BY

Odpůrce: CX

Předběžné otázky

Má pojem „veřejnost“ v čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES1 ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti jednotný význam?

V případě kladné odpovědi na první otázku, je třeba považovat soud za „veřejnost“ ve smyslu těchto ustanovení?

V případě, že bude na první otázku odpovězeno záporně:

        a)    v případě sdělení díla požívající autorskoprávní ochrany soudu, je třeba považovat tento soud za veřejnost?

        b)    v případě rozšíření díla požívající autorskoprávní ochrany soudu, je třeba považovat tento soud za veřejnost?

Má skutečnost, že vnitrostátní právní úprava zakotvuje obecnou zásadu přístupu k dokumentům, podle níž jsou procesní písemnosti přístupné na žádost každému, ledaže obsahují důvěrné informace, vliv na posouzení otázky, zda je předložení díla požívajícího autorskoprávní ochrany soudu třeba považovat za sdělování veřejnosti nebo veřejné rozšiřování?

____________

1 Úř. věst. 2001, L 167, s. 10