Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Svea Hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen (Rootsi) 27. augustil 2019 – BY versus CX

(kohtuasi C-637/19)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Svea Hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen

Põhikohtuasja pooled

Apellant: BY

Vastustaja: CX

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ1 autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas artikli 3 lõikes 1 ja artikli 4 lõikes 1 kasutatud mõistel „üldsus“ on ühtne tähendus?

2.    Kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas kohut tuleb käsitada nende sätete tähenduses mõiste „üldsus“ kohaldamisalasse kuuluvana?

3.    Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt, a)    kas kohus võib kuuluda mõiste „üldsus“ kohaldamisalasse olukorras, kus kohtule edastatakse kaitstud teos, ja b)    kas kohus võib kuuluda mõiste „üldsus“ kohaldamisalasse olukorras, kus kohtule levitatakse kaitstud teost?

4.    Kas asjaolu, et liikmesriigi õiguses on sätestatud üldine avalike dokumentidega tutvumise põhimõte, mille kohaselt võib igaüks, kes sellekohase taotluse esitab, tutvuda kohtule esitatud menetlusdokumentidega, välja arvatud juhul, kui need sisaldavad konfidentsiaalset teavet, mõjutab hinnangu andmist sellele, kas kaitstud teose esitamine kohtule on käsitatav „üldsusele edastamise“ või „üldsusele levitamisena“?

____________

1 EÜT 2001, L 167, lk 10; ELT eriväljaanne 17/01, lk 230.