Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. augustā iesniedza Patent- och marknadsöverdomstolen (Zviedrija) – BY/CX

(Lieta C-637/19)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Pamatlietas puses

Prasītāja: BY

Atbildētāja: CX

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai terminam “[sabiedrība]”, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 1 3. panta 1. punktā, un terminam “publisks”, kas minēts tās 4. panta 1. punktā, ir vienāda nozīme?

2)    Ja uz pirmo jautājumu atbilde ir apstiprinoša, vai ir uzskatāms, ka tiesa ietilpst termina “sabiedrība/publisks” tvērumā šo tiesību normu izpratnē?

3)    Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša:

a)    gadījumā, ja tiesai izziņo aizsargātu darbu, vai var uzskatīt, ka šī tiesa ietilpst termina “sabiedrība” tvērumā?

b)    gadījumā, ja tiesai izplata aizsargātu darbu, vai var uzskatīt, ka šī tiesa ietilpst termina “publisks” tvērumā?

4)    Vai fakts, ka valsts tiesībās ir noteikts vispārējs publisku dokumentu pieejamības princips, saskaņā ar kuru jebkura persona, kas izdara pieprasījumu, var piekļūt tiesai iesniegtajiem tiesvedības dokumentiem, izņemot, ja tie satur konfidenciālu informāciju, ietekmē novērtējumu attiecībā uz to, vai aizsargāta darba iesniegšana tiesai ir “izziņošana sabiedrībai” vai “publiska izplatīšana”?

____________

1 OV 2001, L 167, 10. lpp.