Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Svea Hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen (Zweden) op 27 augustus 2019 – BY/CX

(Zaak C-637/19)

Procestaal: Zweeds

Verwijzende rechter

Svea Hovrätt - Patent- och marknadsöverdomstolen

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: BY

Verwerende partij: CX

Prejudiciële vragen

1. Heeft het begrip „publiek” in artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij een uniforme betekenis?

2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, behoort een rechter dan tot het publiek in de zin van die artikelen?

3. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, a) behoort een rechter dan tot het publiek wanneer iemand een auteursrechtelijk beschermd werk meedeelt aan die rechter? b) behoort een rechter dan tot het publiek wanneer iemand een auteursrechtelijk beschermd werk distribueert aan die rechter?

4. Is voor de beoordeling of de overlegging van een auteursrechtelijk beschermd werk aan een rechter een mededeling aan dan wel distributie onder het publiek is, van belang dat het nationale recht bepalingen inzake de openbaarheid van documenten bevat op grond waarvan aan een rechter overgelegde documenten in beginsel, wanneer zij niet vertrouwelijk zijn, toegankelijk zijn voor eenieder die daarom verzoekt?

____________

1 PB 2001, L 167, blz. 10.