Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Švédsko) 27. augusta 2019 – BY/CX

(vec C-637/19)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: BY

Žalovaný: CX

Prejudiciálne otázky

Má pojem „verejný“ uvedený v článku 3 ods. 1 a článku 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES1 z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti jednotný význam?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, má sa súd považovať za spadajúci do rozsahu pojmu „verejnosť“ v zmysle týchto ustanovení?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: a) v prípade prenosu chráneného diela súdu, môže tento súd spadať do rozsahu pojmu „verejnosť“?; b) v prípade šírenia chráneného diela súdu, môže tento súd spadať do rozsahu pojmu „verejnosť“?

Má skutočnosť, že vnútroštátna právna úprava stanovuje všeobecnú zásadu prístupu k verejným dokumentom, v zmysle ktorej môže každá osoba, ktorá požiada, mať prístup k procesným dokumentom predloženým súdu, okrem prípadu, keď obsahujú dôverné informácie, vplyv na posúdenie, či predloženie chráneného diela súdu predstavuje „verejný prenos“ alebo „verejné šírenie“?

____________

1 Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230.