Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Svea Hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen (Sverige) den 27 augusti 2019 – BY/CX

(Mål C-637/19)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Svea Hovrätt - Patent- och marknadsöverdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: BY

Motpart: CX

Tolkningsfrågor

Ska uttrycket ”allmänheten” i artiklarna 3.1 och 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG1 av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället anses ha en enhetlig innebörd?

Om svaret på fråga 1 är ja, är en domstol att anse som allmänheten i dessa artiklars mening?

Om svaret på fråga 1 är nej, a) är en domstol att bedöma som allmänheten om någon överför ett upphovsrättsligt skyddat verk till domstolen? b) är en domstol att bedöma som allmänheten om någon sprider ett upphovsrättsligt skyddat verk till domstolen?

Har det någon betydelse för bedömningen av om ingivandet av ett upphovsrättsligt skyddat verk till en domstol utgör en överföring eller spridning till allmänheten att det i nationell rätt finns regler om handlingsoffentlighet som innebär att handlingar som ges in till en domstol som utgångspunkt, om de inte omfattas av sekretess, är tillgängliga för var och en som begär ut dem?

____________

1 EGT 2001, L 167, s. 10