Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgien) den 10. september 2019 – X mod État belge

(Sag C-672/19)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parter i hovedsagen

Sagsøger: X

Sagsøgt: État belge

Præjudicielle spørgsmål

1.    Skal angivelsen i artikel 34, stk. 5, i direktiv 2016/801 1 , hvorefter det retsmiddel, der er fastsat i denne artikel, skal indføres »i overensstemmelse med national ret«, fortolkes således, at det alene tilkommer den nationale lovgiver at fastsætte de nærmere regler for dette retsmiddel, uden at den nationale retsinstans har pligt til at efterprøve, om disse nærmere regler er i overensstemmelse med adgangen til effektive retsmidler som omhandlet i artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder?

2.    a) Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, skal det retsmiddel, der er fastsat i artikel 34, stk. 5, i direktiv 2016/801, for at være effektivt som omhandlet i chartrets artikel 47 omfatte en mulighed for, at den berørte person i alle tilfælde har adgang til en særlig søgsmålsprocedure, der anvendes i særlige hastetilfælde, når den pågældende godtgør, at vedkommende har udvist den fornødne omhu, og at overholdelsen af de frister, der gælder for iværksættelsen af den almindelige procedure, udgør en hindring for gennemførelsen af studierne?

b) Såfremt dette spørgsmål besvares benægtende, gælder det samme benægtende svar da også, såfremt den berørte person som følge af, at der ikke træffes en afgørelse inden for en kort frist, risikerer uigenkaldeligt at miste muligheden for at gennemføre et års studier?

3.    Såfremt spørgsmål 2 a) eller b) besvares bekræftende, har den nationale retsinstans da pligt til at anlægge en fortolkning af loven, der er i overensstemmelse med formålet med direktiv 2016/801, for at nå til en løsning, der er i overensstemmelse med det formål, som forfølges med dette direktiv, ved at acceptere i henhold til de betingelser, der gælder for særlige hastetilfælde, at undersøge en anmodning om udsættelse af fuldbyrdelsen af en afgørelse som omhandlet i dette direktivs artikel 20, selv om lovforarbejderne synes at vise, at dette ikke har været lovgivers hensigt?

4.    Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, indebærer det retsmiddel, der er nævnt i artikel 34, stk. 5, i direktiv 2016/801, da en pligt for medlemsstaterne til at fastsætte, at retsinstansen under visse omstændigheder kan pålægge myndigheden at udstede et visum, for at sikre overensstemmelse med chartrets artikel 47?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11.5.2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT 2016, L 132, s. 21).