Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil du Contentieux des étrangers (Belgia) on esittänyt 10.9.2019 – X v. Belgian valtio

(asia C-672/19 PPU)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil du Contentieux des étrangers

Pääasian asianosaiset

Kantaja: X

Vastaaja: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2016/8011 34 artiklan 5 kohdassa olevaa ilmaisua, jonka mukaan tässä artiklassa tarkoitettu oikeussuojakeino on järjestettävä ”kansallisen lainsäädännön mukaisesti”, tulkittava siten, että ainoastaan kansallisen lainsäätäjän tehtävänä on määrittää tätä oikeussuojakeinoa koskevat menettelysäännöt ilman, että kansallisen tuomioistuimen olisi tarkistettava, ovatko nämä menettelysäännöt Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa tarkoitetun tehokkaita oikeussuojakeinoja koskevan oikeuden mukaisia?

a)    Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko direktiivin 2016/801 34 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun oikeussuojakeinon, jotta se olisi perusoikeuskirjan 47 artiklassa tarkoitetulla tavalla tehokas, sisällettävä mahdollisuus turvautua kaikissa tapauksissa poikkeukselliseen menettelyyn, jota sovelletaan äärimmäisen kiireellisyyden edellytyksin, kun kyseessä oleva henkilö osoittaa, että hän on noudattanut kaikkea vaadittua huolellisuutta ja että tavanomaisessa menettelyssä edellytettyjen määräaikojen noudattaminen voisi estää kyseisten opintojen harjoittamisen?

b)    Jos tähän kysymykseen vastataan kieltävästi, onko sama kieltävä vastaus annettava myös silloin, kun ilman lyhyen ajan kuluessa annettavaa ratkaisua kyseessä oleva henkilö saattaa menettää peruuttamattomasti yhden opintovuoden?

Jos toisen kysymyksen a tai b kohtaan vastataan myöntävästi, onko kansallisen tuomioistuimen annettava etusija direktiivin 2016/801 päämäärän mukaiselle lain tulkinnalle saavuttaakseen sen tavoitteen mukaisen lopputuloksen ja oltava valmis tutkimaan äärimmäisen kiireellisyyden edellytysten mukaisesti tämän direktiivin 20 artiklassa tarkoitetun päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus, vaikka lain esityöt voisivat viitata siihen, ettei tämä ollut lainsäätäjän tarkoituksena?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, velvoittaako direktiivin 2016/801 34 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu oikeussuojakeino, jotta se olisi perusoikeuskirjan 47 artiklan mukainen, jäsenvaltiot säätämään, että tietyissä olosuhteissa tuomioistuin voi velvoittaa viranomaiset myöntämään viisumin?

____________

1 Tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä 11.5.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801 (EUVL 2016, L 132, s. 2).