Language of document :

2019 m. rugsėjo 10 d. Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje X / Belgijos valstybė

(Byla C-672/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil du Contentieux des Étrangers

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: X

Atsakovė: Belgijos valstybė

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2016/8011 34 straipsnio 5 dalyje esanti nuostata, kad šiame straipsnyje numatyta teisių gynimo priemonė turi būti numatyta „pagal nacionalinę teisę“, turi būti aiškinama taip, kad tik nacionalinis teisės aktų leidėjas gali nustatyti konkrečią naudojimosi tokia teisių gynimo priemone tvarką, tačiau nacionalinis teismas neprivalo tikrinti, ar ši tvarka atitinka teisę į veiksmingą teisinę gynybą, kaip tai suprantama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį?

2.    a) Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar Direktyvos 2016/801 34 straipsnio 5 dalyje numatyta teisių gynimo priemonė, tam, kad ji būtų veiksminga, kaip tai suprantama pagal Chartijos 47 straipsnį, turi apimti galimybę visais atvejais galėti pasinaudoti išimtine teisių gynimo priemone, kuri nagrinėjama ypatingos skubos tvarka, kai atitinkamas asmuo įrodo, kad jis parodė reikalaujamą skubą ir kad laikantis tokiai įprastai procedūrai nustatytų terminų būtų sudarytos kliūtys aptariamoms studijoms?

b) Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar atsakymas taip pat būtų neigiamas tuo atveju, kai nepriėmus sprendimo per trumpą terminą atitinkamas asmuo gali negrįžtamai prarasti metus studijų?

3.    Jeigu į antrojo klausimo a ir b dalis būtų atsakyta teigiamai, ar nacionalinis teismas privalo pirmenybę teikti Direktyvos 2016/801 tikslą atitinkančiam įstatymo aiškinimui, kad būtų priimtas sprendimas, atitinkantis ja siekiamą tikslą, sutikdamas prašymą dėl šios direktyvos 20 straipsnyje nurodyto sprendimo vykdymo sustabdymo nagrinėti ypatingos skubos tvarka, nors iš įstatymo parengiamųjų darbų galbūt matyti, kad tokio ketinimo teisės aktų leidėjas neturėjo?

4.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar Direktyvos 2016/801 34 straipsnio 5 dalyje nustatyta teisių gynimo priemone tam, kad ji atitiktų Chartijos 47 straipsnį, valstybėms narėms nustatoma pareiga numatyti, kad kai kuriomis aplinkybėmis teismas gali valdžios instituciją įpareigoti išduoti vizą?

____________

1 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 2016, p. 21).