Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgija) 10. septembra 2019 – X/État belge

(Zadeva C-672/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil du Contentieux des Étrangers

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: X

Tožena stranka: État belge

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba navedbo v členu 34(5) Direktive 2016/8011 , da je pravno sredstvo iz tega člena urejeno „v skladu z nacionalnim pravom“, razlagati tako, da je le nacionalni zakonodajalec pristojen za določitev podrobnih pravil za uveljavljanje tega pravnega sredstva, ne da bi moralo nacionalno sodišče preveriti, ali so ta pravila skladna s pravico do učinkovitega pravnega sredstva v smislu člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah?

2.    (a) Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali mora pravno sredstvo, določeno v členu 34(5) Direktive 2016/801, da bi bilo učinkovito v smislu člena 47 Listine, vključevati možnost, da se v vseh primerih uporabi izjemni postopek s pravnim sredstvom, izveden v okoliščinah izjemne nujnosti, če zadevna oseba dokaže, da je izkazala vso zahtevano skrbnost, in da bi se s spoštovanjem rokov, potrebnih za izvedbo rednega postopka, oviral potek zadevnega študija?

(b) Če je odgovor na to vprašanje nikalen, ali je treba prav tako nikalno odgovoriti, če bi lahko zadevna oseba zaradi nesprejetja odločbe v kratkem roku nepreklicno izgubila študijsko leto?

3.    Če je odgovor na drugo vprašanje, točka (a) ali (b), pritrdilen, ali mora nacionalno sodišče dati prednost razlagi zakona, ki je skladna s ciljem Direktive 2016/801, za dosego rešitve, skladne z njenim ciljem, tako da privoli, da glede na pogoje izjemne nujnosti preuči predlog za odlog izvršitve odločbe iz člena 20 te direktive, čeprav bi bilo mogoče iz pripravljalnega gradiva zakona razbrati, da zakonodajalec tega ni nameraval?

4.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, ali pravno sredstvo iz člena 34(5) Direktive 2016/801 državam članicam nalaga, da zaradi upoštevanja člena 47 Listine določijo, da lahko sodišče v nekaterih okoliščinah organu odredi izdajo vizuma?

____________

1 Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (UL 2016, L 132, str. 21).