Language of document :

Жалба, подадена на 12 септември 2019 г. от Fulmen срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 2 юли 2019 г. по дело T-405/15, Fulmen/Съвет

(Дело C-680/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Fulmen (представители: A. Bahrami, N. Korogiannakis, avocats)

Други страни в производството: Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Основно искане:

да се отмени частично обжалваното съдебно решение,

да се постанови окончателно решение по спора,

да се осъди Съветът да заплати на Fulmen сума от 6 456 507 EUR като имуществени вреди и от 100 000 EUR като неимуществени вреди, ведно с лихви за забава,

да се осъди Съветът да заплати всички съдебни разноски.

Субсидиарно искане:

да се отмени частично обжалваното съдебно решение,

да се върне делото на Общия съд за ново разглеждане,

да се осъди Съветът да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

Що се отнася до имуществените вреди, на първо място Общият съд бил допуснал грешка при прилагането на правото, бил нарушил принципа на пълно възстановяване и бил лишил от полезен ефект член 340, параграф 2 ДФЕС и член 41, параграф 3 от Хартата на основните права. Изисканата от Общия съд степен на доказаност направила изобщо невъзможно обезщетяването на понесената вреда, независимо че било налице достатъчно тежко и съществено нарушение на правото на Съюза. На второ място, в обжалваното съдебно решение била допусната грешка при прилагането на правото и имало противоречиви мотиви. На трето място, Общият съд бил изопачил доказателства и факти.

Що се отнася до неимуществените вреди, в обжалваното съдебно решение изобщо не били изложени мотиви относно критериите, взети предвид, за да се оцени ex aequo et bono размерът на обезщетението.

____________