Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 12. září 2019 Fulmen proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 2. července 2019 ve věci T-405/15, Fulmen v. Rada

(Věc C-680/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníce řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Fulmen (zástupci: A. Bahrami, N. Korogiannakis, advokáti)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie, Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

částečně zrušil napadený rozsudek;

rozhodl s konečnou platností spor;

uložil Radě povinnost zaplatit Fulmen částku 6 456 507 eur z důvodu majetkové újmy a 100 000 eur z důvodu nemajetkové újmy navýšenou o úroky z prodlení;

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

podpůrně:

částečně zrušil napadený rozsudek;

vrátil věc zpět Tribunálu;

uložil Radě náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Pokud jde o majetkovou újmu, Tribunál se zaprvé dopustil nesprávného právního posouzení, porušil zásadu plné náhrady škody a zbavil čl. 340 odst. 2 SFEU, jakož i čl. 41 odst. 3 Listiny základních práv jejich užitečného účinku. Úroveň důkazů vyžadovaná Tribunálem učinila jakoukoli náhradu škody nemožnou, ačkoli unijní právo bylo porušeno dostatečně závažně a významně. Zadruhé, napadený rozsudek je stižen nesprávným právním posouzením, jakož i rozporným odůvodněním. Zatřetí, Tribunál zkreslil důkazy a skutkové okolnosti.

Pokud jde o nemajetkovou újmu, napadený rozsudek neobsahuje odůvodnění týkající se kritérií zohledněných za účelem posouzení ex aequo et bono výše náhrady škody.

____________