Language of document :

Appel iværksat den 12. september 2019 af Fulmen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 2. juli 2019 i sag T-405/15, Fulmen mod Rådet

(Sag C-680/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Fulmen (ved avocats A. Bahrami og N. Korogiannakis)

De andre parter i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Principalt:

Den appellerede dom ophæves delvist.

Der træffes endelig afgørelse i sagen.

Rådet tilpligtes at betale Fulmen 6 456 507 EUR for økonomisk skade og 100 000 EUR for ikke-økonomisk skade med tillæg af morarenter.

Rådet tilpligtes at betale samtlige sagsomkostninger.

Subsidiært:

Den appellerede dom ophæves delvist.

Sagen hjemvises til Retten.

Rådet tilpligtes at betale samtlige sagsomkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Hvad angår den økonomiske skade begik Retten for det første en retlig fejl, tilsidesatte princippet om fuld erstatning og fratog såvel artikel 340, stk. 2, TEUF som artikel 41, stk. 3, i chartret om grundlæggende rettigheder deres effektive virkning. Det bevisniveau, som Retten krævede, gjorde det umuligt at opnå erstatning for den lidte skade på trods af, at der foreligger en tilstrækkeligt alvorlig og kvalificeret tilsidesættelse af EU-retten. For det andet er den appellerede dom behæftet med en retlig fejl og en selvmodsigende begrundelse. For det tredje foretog Retten en urigtig gengivelse af beviserne og af de faktiske omstændigheder.

Hvad angår den ikke-økonomiske skade indeholder den appellerede dom ingen begrundelse med hensyn til de kriterier, der blev taget i betragtning med henblik på en vurdering af erstatningsbeløbet efter ret og billighed.

____________