Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 12. septembrī Fulmen iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 2. jūlija spriedumu lietā T-405/15 Fulmen/Padome

(Lieta C-680/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Fulmen (pārstāvji: A. Bahrami un N. Korogiannakis, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija

Prasījumi

Galvenokārt:

daļēji atcelt pārsūdzēto spriedumu;

pieņemt galīgo nolēmumu lietā;

piespriest Padomei samaksāt Fulmen summu 6 456 507 euro apmērā kā mantisko kaitējumu un 100 000 euro kā morālo kaitējumu, pieskaitot nokavējuma procentus;

piespriest Padomei atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pakārtoti:

daļēji atcelt pārsūdzēto spriedumu;

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai;

piespriest Padomei atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saistībā ar mantisko kaitējumu Vispārējā tiesa, pirmkārt, esot pieļāvusi tiesību kļūdu, pārkāpusi pilnīgas atlīdzības principu un atņēmusi lietderīgo iedarbību LESD 340. panta 2. punktam, kā arī Pamattiesību hartas 41. panta 3. punktam. Vispārējās tiesas pieprasītā pierādījumu līmeņa dēļ jebkāds radītā kaitējuma atlīdzinājums esot kļuvis neiespējams, neraugoties uz pietiekami smaga un būtiska Savienības tiesību pārkāpuma esamību. Otrkārt, pārsūdzētajā spriedumā esot pieļauta tiesību kļūda, kā arī pretrunīgs pamatojums. Treškārt, Vispārējā tiesa esot sagrozījusi pierādījumu un faktu elementus.

Saistībā ar nemantisko kaitējumu pārsūdzētajā spriedumā neesot norādīts nekāds pamatojums attiecībā uz kritērijiem, kas ir ņemti vērā, lai ex aequo et bono novērtētu atlīdzinājuma apmēru.

____________