Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Белгия), постъпило на 2 септември 2019 г. — JP/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Дело C-651/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: JP

Ответник: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 46 от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила1 (преработен текст), съгласно който кандидатите трябва да разполагат с право на ефективна защита пред съд срещу решенията „относно тяхната молба за международна закрила“, и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че не допускат национално процесуално правило, като член 39/57 от Закона от 15 декември 1980 г. за влизането, пребиваването и установяването на чужденци на територията на страната и извеждането им от нея, разглеждан във връзка с член 51/2, член 57/6, § 3, първа алинея, точка 5° и член 57/6/2, § 1 от същия закон, което определя срок от 10 „календарни“ дни от връчването на административния акт като срок за обжалване на решение за обявяване на недопустимост на последваща молба за международна закрила, подадена от гражданин на трета страна, особено при положение че връчването е извършено в Главния комисариат за бежанците и апатридите, където по закон се „счита“, че жалбоподателят е посочил адрес за съобщения?

____________

1 ОВ L 180, 2013 г., стр. 60.