Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 2. září 2019 – JP v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Věc C-651/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: JP

Odpůrce: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Předběžná otázka

Mají být článek 46 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany1 (přepracované znění), který stanoví právo žadatele na účinný opravný prostředek proti rozhodnutí o „jeho žádosti o mezinárodní ochranu“, a článek 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní procesní právní normě, jako je článek 39/57 zákona ze dne 15. prosince 1980 o vstupu cizinců na státní území, o jejich pobytu a usazování a o jejich vyhošťování, ve spojení s články 51/2, 57/6 odst. 3 prvním pododstavcem, 5° a 57/6/2 odst. 1 téhož zákona, která stanoví lhůtu deseti  „kalendářních“ dnů od doručení správního rozhodnutí pro podání žaloby proti rozhodnutí o nepřípustnosti následné žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země, zvláště v případě, kdy k doručení došlo na adrese Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (Generální komisařství pro uprchlíky a osoby bez státní příslušnosti), která je ze zákona „považována“ za doručovací adresu navrhovatele?

____________

1 Úř. věst. 2013, L 180, s. 60.