Language of document :

A Conseil d'État (Belgium) által 2019. szeptember 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – JP kontra Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(C-651/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: JP

Alperes: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 (átdolgozás) 46. cikkét – amely szerint a kérelmezőknek hatékony jogorvoslathoz való jogot kell biztosítani a „nemzetközi védelem iránti kérelem ügyében” hozott határozat tárgyában –, és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy azokkal ellentétes egy olyan nemzeti eljárási szabály, mint a loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (a külföldieknek az ország területére történő beutazásáról, tartózkodásáról, letelepedéséről és kiutasításáról szóló, 1980. december 15-i törvény) 51/2. cikkével, 57/6. cikke 3. §-a (1) bekezdésének 5. pontjával és 57/6/2. cikkének 1. §-ával összefüggésben értelmezett 39/57. cikke, amely a közigazgatási határozat kézbesítésétől számítva tíz „naptári” napban határozza meg a harmadik országbeli állampolgár által benyújtott nemzetközi védelem iránti ismételt kérelem elfogadhatatlanságát kimondó határozat elleni jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidőt, különösen, amikor a határozatot a menekültekkel és hontalanokkal foglalkozó általános biztos hivatala címére kézbesítették, amelyet törvényi „vélelemnél” fogva a felülvizsgálatot kérelmező választott lakóhelyének kell tekinteni?

____________

1 HL 2013. L 180., 60. o.