Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Belgicko) 2. septembra 2019 – JP/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(vec C-651/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: JP

Odporca: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 46 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany1 (prepracované znenie), podľa ktorého musia mať žiadatelia právo na účinný opravný prostriedok proti rozhodnutiam „o ich žiadosti o medzinárodnú ochranu“, a článok 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia takému vnútroštátnemu procesnému ustanoveniu, akým je článok 39/57 zákona z 15. decembra 1980 o prístupe na územie, pobyte, usadení a odsune cudzincov v spojení s článkom 51/2, článkom 57/6 ods. 3 prvým pododsekom bodom 5 a článkom 57/6/2 ods. 1 toho istého zákona, ktoré lehotu na podanie žaloby proti rozhodnutiu o neprípustnosti následnej žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny stanovuje na desať „kalendárnych“ dní od oznámenia rozhodnutia správneho orgánu, najmä vzhľadom na to, že doručenie sa uskutočnilo na adresu Všeobecného komisariátu pre utečencov a osoby bez štátnej príslušnosti, ktorá sa podľa zákona „považuje“ za určenú adresu navrhovateľa na doručovanie?

____________

1 Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60.