Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 2. septembra 2019 – JP/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Zadeva C-651/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj kasacijske pritožbe: JP

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 46 Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (prenovitev)1 , v skladu s katerim morajo prosilci imeti pravico do učinkovitega pravnega sredstva zoper odločbe, ,izdan[e] v zvezi z [njihovo] prošnjo za mednarodno zaščito‘, in člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da nasprotujeta nacionalnemu postopkovnemu pravilu, kot je člen 39/57 zakona z dne 15. decembra 1980 o vstopu na ozemlje, nastanitvi, prebivanju in odstranitvi tujcev v povezavi s členom 51/2, členom 57/6(3), prvi pododstavek, točka 5, in členom 57/6/2(1) istega zakona, ki določa, da je rok za vložitev tožbe zoper odločbo o nedopustnosti ponovne prošnje za mednarodno zaščito, ki jo vloži državljan tretje države, deset ,koledarskih‘ dni od vročitve upravne odločbe, zlasti če je bila vročitev opravljena na generalnem komisariatu za begunce in osebe brez državljanstva, kjer se po zakonu ,šteje‘, da je vlagatelj kasacijske pritožbe izbral naslov za vročanje?

____________

1 UL L 180, 2013, str. 60