Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 2 september 2019 – JP mot Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Mål C-651/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: JP

Motpart: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Tolkningsfråga

Ska artikel 46 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd1 (omarbetning), enligt vilken sökande ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel mot beslut ”om en ansökan om internationellt skydd”, och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas så, att de utgör hinder för en nationell processuell bestämmelse, såsom artikel 39/57 i loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (lagen av den 15 december 1980 lag om utlänningars rätt till inresa, vistelse och bosättning samt om avlägsnande av utlänningar), i förening med artiklarna 51/2, 57/6, § 3, stycke 1 punkt 5° och artikel 57/6/2 § 1 i samma lag, i vilken fristen för att överklaga ett beslut om att avvisa en efterföljande ansökan om internationellt skydd som har ingetts av en tredjelandsmedborgare, fastställs till 10 ”kalender”dagar från delgivningen av det administrativa beslutet, i synnerhet då delgivningen skedde hos Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides där klaganden enligt lag ”anses” ha sin delgivningsadress?

____________

1 EUT L 180, 2013, s. 60.