Language of document :

Жалба, подадена на 5 септември 2019 г. от NeXovation, Inc. срещу решението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 19 юни 2019 г. по дело T-353/15, NeXovation/Комисия

(Дело С-665/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: NeXovation, Inc. (представители: A. von Bergwelt, M. Nordmann, L. Hettstedt, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени точки 3 и 4 от диспозитива на обжалваното съдебно решение и да отмени член 3, параграф 2 и член 1, последно тире от Решение на Комисията1 от 1 октомври 2014 година относно държавна помощ SA.31550, приведена в действие от Германия в полза на Nürburgring (с поправка от 13 април 2015 г.),

при условията на евентуалност, да отмени точки 3 и 4 от диспозитива на обжалваното съдебно решение и да върне делото на Общия съд за ново разглеждане,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбата почива на две основания.

По отношение на първото спорно решение Общият съд е приложил неправилно член 263, четвърта алинея ДФЕС, тъй като жалбоподателят е бил засегнат лично. Общият съд не е преценил обстоятелството, че делото не отразява типичния случай, в който е засегната конкуренцията между няколко доставчици на продукти, а между оференти, които искат определен продукт.

По отношение на второто спорно решение Общият съд е приложил неправилно член 107, параграф 1 ДФЕС и член 296, втора алинея ДФЕС, както и член 4, параграф 3 и член 20, параграф 2 от Процедурния регламент (ЕС) № 659/19992 и принципа на надлежно и безпристрастно разглеждане.

____________

1 Решение (ЕС) 2016/151 на Комисията от 1 октомври 2014 година относно държавна помощ SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN), приведена в действие от Германия в полза на Nürburgring (нотифицирано под номер C(2014) 3634) (ОВ L 34, 2016 г., стр. 1).

2 Регламент (EО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 83, 1999 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 41).