Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 5. září 2019 společností NeXovation, Inc. proti rozsudku Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 19. června 2019 ve věci T-353/15, NeXovation v. Komise

(Věc C-665/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: NeXovation, Inc. (zástupce: A. von Bergwelt, M. Nordmann, L. Hettstedt, Rechtsanwälte)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil body 3 a 4 výroku napadeného rozsudku a čl. 3 odst. 2 a poslední odrážku článku 1 rozhodnutí Komise1 ze dne 1. října 2014 o státní podpoře Německa SA.31550 ve prospěch závodní dráhy Nürburgring (oprava ze dne 13. dubna 2015);

podpůrně zrušil body 3 a 4 výroku napadeného rozsudku a vrátil věc Tribunálu;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Kasační opravný prostředek se opírá o dva důvody:

Pokud jde o první napadené rozhodnutí, Tribunál nesprávně aplikoval čl. 263 čtvrtý pododstavec SFEU, neboť navrhovatelka byla osobně dotčena. Tribunál pominul skutečnost, že ve věci nejde o typický scénář ovlivnění hospodářské soutěže mezi několika dodavateli zboží, nýbrž že jde o hospodářskou soutěž mezi uchazeči, kteří požadují určité zboží.

Pokud jde o druhé napadené rozhodnutí, Tribunál nesprávně aplikoval čl. 107 odst. 1 a čl. 296 druhý pododstavec SFEU, jakož i čl. 4 odst. 3 a čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) č. 659/19992 a zásadu pečlivého a nestranného přezkumu.

____________

1 Rozhodnutí Komise (EU) 2016/151 ze dne 1. října 2014 o státní podpoře Německa SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) ve prospěch závodní dráhy Nürburgring (oznámeno pod číslem C(2014) 3634) (Úř. věst. 2016, L 34, s. 1).

2 Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (Úř. věst. 1999, L 83, s. 1).