Language of document :

Appel iværksat den 5. september 2019 af NeXovation, Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Udvidede Afdeling) den 19. juni 2019 i sag T-353/15, NeXovation mod Kommissionen

(Sag C-665/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: NeXovation, Inc. (ved Rechtsanwälte A. von Bergwelt, M. Nordmann og L. Hettstedt)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Punkt 3 og 4 i den appellerede doms konklusion ophæves, og artikel 3, stk. 2, og artikel 1, sidste led, i Kommissionens afgørelse 1 af 1. oktober 2014 om Tysklands statsstøtte SA.31550 til Nürburgring (med berigtigelse af 13.4.2015) annulleres.

Subsidiært ophæves punkt 3 og 4 i den appellerede doms konklusion, og sagen hjemvises til Retten.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellen er støttet på to appelanbringender:

Hvad angår den første omtvistede afgørelse begik Retten en fejl ved anvendelsen af artikel 263, stk. 4, TEUF, eftersom appellanten var individuelt berørt. Retten fejlbedømte, at sagen ikke afspejler det typiske scenario, hvori konkurrencen mellem flere vareleverandører bliver påvirket, men mellem tilbudsgivere, der anmoder om en bestemt vare.

Hvad angår den anden omtvistede afgørelse begik Retten en fejl ved anvendelsen af artikel 107, stk. 1, TEUF og artikel 296, stk. 2, TEUF samt artikel 4, stk. 3, og artikel 20, stk. 2, i procedureforordningen (EU) nr. 659/1999 2 og princippet om en påpasselig og upartisk undersøgelse.

____________

1     Kommissionens afgørelse (EU) 2016/151 af 1.10.2014 om Tysklands statsstøtte SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) til Nürburgring (meddelt under nummer C(2014) 3634) (EUT 2016, L 34, s. 1).

2     Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22.3.1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EFT 1999, L 83, s. 1).