Language of document :

NeXovation, Inc-i 5. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda laiendatud koosseisus) 19. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-353/15: NeXovation versus komisjon

(kohtuasi C-665/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: NeXovation, Inc. (esindajad: Rechtsanwalt A. von Bergwelt, Rechtsanwalt M. Nordmann, Rechtsanwalt L. Hettstedt)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud kohtuotsuse resolutsiooni punktid 3 ja 4 ja komisjoni 1 oktoobri 2014. aasta otsuse riigiabi SA.31550 kohta, mida Saksamaa andis Nürburgringile, (parandatud 13. aprillil 2015)1 artikli 3 lõige 2 ning artikli 1 viimane taane;

teise võimalusena tühistada vaidlustatud kohtuotsuse resolutsiooni punktid 3 ja 4 ning saata kohtuasi Üldkohtule tagasi;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebus põhineb kahel väitel:

Üldkohus kohaldas seoses esimese vaidlustatud otsusega vääralt ELTL artikli 263 lõiget 4, sest otsus puudutas apellanti isiklikult. Üldkohus eksis leides, et kohtuasi ei käsitlenud mitte tüüpilist olukorda, kus kahjustatakse kauba tarnijate vahelist konkurentsi, vaid olukorda, kus kahjustatakse teatavat kaupa omandada soovivate pakkujate vahelist konkurentsi.

Üldkohus kohaldas seoses teise vaidlustatud otsusega vääralt ELTL artikli 107 lõiget 1, ELTL artikli 296 lõiget 2 ja menetlust reguleeriva määruse (EL) nr 659/19992 artikli 4 lõiget 3 ja artikli 20 lõiget 2 ning lisaks veel hoolsa ja erapooletu uurimise põhimõtet.

____________

1 Komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsus (EL) 2016/151 riigiabi SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) kohta, mida Saksamaa andis Nürburgringile (teatavaks tehtud numbri C(2014) 3634 all) (ELT 2016, L 34, lk 1).

2 Nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (EÜT 1999, L 83, lk 1; ELT eriväljaanne 08/01, lk 339).