Language of document :

Valitus, jonka NeXovation, Inc on tehnyt 5.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu ensimmäinen jaosto) asiassa T-353/15, NeXovation v. komissio, 19.6.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-665/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: NeXovation, Inc. (edustajat: A. von Bergwelt, M. Nordmann ja L. Hettstedt, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksen kohteena olevan tuomion tuomiolauselman 3 ja 4 kohdan ja kumoaa valtiontuesta SA.31550, jonka Saksa on myöntänyt Nürburgringille, (oikaisu 13.4.2015) 1.10.2014 tehdyn komission päätöksen1 3 artiklan 2 kohdan ja 1 artiklan viimeisen luetelmakohdan

vaihtoehtoisesti kumoaa valituksen kohteena olevan tuomion 3 ja 4 kohdan ja palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksessa on kaksi valitusperustetta:

Unionin yleinen tuomioistuin on ensimmäisen riidanalaisen päätöksen osalta soveltanut väärin SEUT 263 artiklan neljättä kohtaa, koska asia ei koskenut valittajaa erikseen. Unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, ettei asiassa ole kyse siitä tyypillisestä tilanteesta, jossa kielteinen vaikutus kohdistuu useiden tavarantoimittajien väliseen kilpailuun, vaan tässä tapauksessa tarjoajien väliseen kilpailuun tietyn tuotteen osalta.

Toisen riidanalaisen päätöksen osalta unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut väärin SEUT 107 artiklan 1 kohtaa ja SEUT 296 artiklan toista kohtaa sekä asetuksen (EY) N:o 659/19992 4 artiklan 3 kohtaa ja 20 artiklan 2 kohtaa sekä huolellisen ja puolueettoman tutkinnan periaatetta.

____________

1 Valtiontuesta SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN), jonka Saksa on myöntänyt Nürburgringille, 1.10.2014 tehty komission päätös (EU) 2016/151 (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3634) (EUVL 2016, L 34, s. 1).

2 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999 (EYVL 1999, L 83, s. 1).