Language of document :

2019 m. rugsėjo 5 d. NeXovation, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. birželio 19 d. Bendrojo Teismo (pirmoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-353/15, NeXovation / Komisija

(Byla C-665/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: NeXovation, Inc., atstovaujama advokatų A. von Bergwelt, M. Nordmann, L. Hettstedt

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies 3 ir 4 punktus bei 2014 m. spalio 1 d. Komisijos sprendimo1 dėl valstybės pagalbos SA.31550, kurią Vokietija suteikė Nürburgring (įskaitant 2015 m. balandžio 13 d. klaidų ištaisymą) 3 straipsnio 2 dalį ir 1 straipsnio paskutinę įtrauką,

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies 3 ir 4 punktus ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliacinis skundas grindžiamas dviem pagrindais:

Kiek tai susiję su pirmuoju ginčijamu sprendimu, Bendrasis Teismas klaidingai taikė SESV 263 straipsnio ketvirtą pastraipą, nes sprendimas buvo konkrečiai susijęs su apeliante. Bendrasis Teismas neatsižvelgė į tai, kad byla neatspindi tipinės situacijos, kurioje paveikiama konkurencija tarp kelių prekių tiekėjų; joje nagrinėjama situacija, kai paveikiama konkurencija tarp konkurso dalyvių, pageidaujančių įsigyti tam tikrą prekę.

Kiek tai susiję su antruoju ginčijamu sprendimu, Bendrasis Teismas klaidingai taikė SESV 107 straipsnio 1 dalį, 296 straipsnio antrą pastraipą, Procedūrinio reglamento (EB) Nr. 659/19992 4 straipsnio 3 dalį, 20 straipsnio 2 dalį ir kruopštaus bei nešališko tyrimo principą.

____________

1 2014 m. spalio 1 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/151 dėl valstybės pagalbos SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN), kurią Vokietija suteikė Nürburgring (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 3634) (OL L 34, 2016, p. 34).

2 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999, nustatantis išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, 1999, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 1 t., p. 339).