Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 5. septembrī NeXovation, Inc. iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta paplašinātā sastāvā) 2019. gada 19. jūnija spriedumu lietā T-353/15 NeXovation/Komisija

(Lieta C-665/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: NeXovation, Inc. (pārstāvji: A. von Bergwelt, M. Nordmann, L. Hettstedt, Rechtsanwälte)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzētā sprieduma rezolutīvās daļas 3. un 4. punktu un atcelt Komisijas lēmuma 1 (2014. gada 1. oktobris) par valsts atbalstu SA.31550, ko Vācija īstenojusi Nürburgring kompleksam, (ar 2015. gada 13. aprīļa labojumu) 3. panta 2. punktu un 1. panta pēdējo ievilkumu;

pakārtoti, atcelt pārsūdzētā sprieduma rezolutīvās daļas 3. un 4. punktu un nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā;

piespriest Komisijai atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai ir izvirzīti divi pamati:

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ar [pārsūdzēto spriedumu] Vispārēja tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, piemērojot LESD 263. panta 4. punktu, jo apelācijas sūdzības iesniedzēja bija individuāli skarta. Vispārējā tiesa esot nepareizi novērtējusi, ka šajā lietā neesot tipiskā scenārija, kurā konkurence starp preču piegādātajiem tiek ietekmēta tikai starp piedāvājuma sniedzējiem, kam nepieciešama noteikta prece.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ar [pārsūdzēto spriedumu] Vispārējā tiesa esot kļūdījusies, piemērojot LESD 107. panta 1. punktu un 296. panta 2. punktu, Procesuālās regulas Nr. (ES) 659/1999 2 4. panta 3. punktu un 20. panta 2. punktu un rūpīgas un neatkarīgas izmeklēšanas principu.

____________

1 Komisijas Lēmums (ES) 2016/151 (2014. gada 1. oktobrī) par valsts atbalstu SA.31550 – 2012/C (ex 2012/NN), ko Vācija īstenojusi Nürburgring kompleksam (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 3634) (OV 2016, L 34, 1. lpp.).

2 Padomes Regula (EK) Nr. 659/1999 (1999. gada 22. marts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai ( OV 1999, L 83, 1. lpp.).