Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 5 september 2019 door NeXovation, Inc tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer, uitgebreid) van 19 juni 2019 in zaak T-335/15, NeXovation/Commissie

(Zaak C-665/19 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: NeXovation, Inc (vertegenwoordigers: A. von Bergwelt, M. Nordmann, L. Hettstedt, Rechtsanwälte)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

de punten 3 en 4 van het dictum van het bestreden arrest vernietigen, en artikel 3, lid 2, en artikel 1, laatste streepje, van het besluit van de Commissie van 1 oktober 2014 betreffende steunmaatregel SA.31550 van Duitsland ten gunste van de Nürburgring1 (met rectificatie van 13 april 2015) nietig verklaren;

subsidiair, de punten 3 en 4 van het dictum van het bestreden arrest vernietigen en de zaak terugverwijzen naar het Gerecht;

de Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De hogere voorziening berust op twee middelen:

Met betrekking tot het eerste bestreden besluit heeft het Gerecht artikel 263, vierde alinea, VWEU onjuist toegepast, aangezien rekwirante individueel was geraakt. Het Gerecht heeft miskend dat de zaak geen betrekking heeft op het typische scenario waarbij de mededinging tussen een aantal leveranciers van goederen wordt beïnvloed, maar op die waarin de mededinging tussen bieders die vragen om een bepaald goed, wordt beïnvloed.

Met betrekking tot het tweede bestreden besluit heeft het Gerecht de artikelen 107, lid 1, en 296, tweede alinea, VWEU, de artikelen 4, lid 3, en 20, lid 2, van verordening nr. 659/19992 , en het beginsel van een zorgvuldig en onpartijdig onderzoek, onjuist toegepast.

____________

1  Besluit (EU) 2016/151 van de Commissie van 1 oktober 2014 betreffende steunmaatregel SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) van Duitsland ten gunste van de Nürburgring (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 3634) (PB 2016, L 34, blz. 1).

2 Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (PB 1999, L 83, blz. 1).