Language of document :

Odvolanie podané 5. septembra 2019: NeXovation, Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) z 19. júna 2019 vo veci T-353/15, NeXovation/Komisia

(vec C-665/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: NeXovation, Inc. (v zastúpení: A. von Bergwelt, M. Nordmann, L. Hettstedt, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil body 3 a 4 výroku napadnutého rozsudku ako aj článok 3 ods. 2 a článok 1 poslednú zarážku rozhodnutia Komisie1 z 1. októbra 2014 o štátnej pomoci Nemecka SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) v prospech Nürburgringu,

subsidiárne zrušil body 3 a 4 výroku napadnutého rozsudku a vrátil vec na Všeobecný súd,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolanie je založené na dvoch odvolacích dôvodoch.

Pokiaľ ide o prvé napadnuté rozhodnutie Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 263 ods. 4 ZFEÚ, keďže odvolateľka bola osobne dotknutá. Všeobecný súd nesprávne rozhodol, že vec sa netýka typickej situácie, v ktorej je dotknutá hospodárska súťaž medzi viacerými dodávateľmi tovaru, ale ide o situáciu medzi uchádzačmi, ktorý požadujú určitý tovar.

Pokiaľ ide o druhé napadnuté rozhodnutie Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 107 ods. 1 a článok 296 ods. 2 ZFEÚ ako aj článok 4 ods. 3 a článok 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 659/19992 a zásadu náležitého a nestranného preskúmania.

____________

1 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/151 z 1. októbra 2014 o štátnej pomoci Nemecka SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) v prospech Nürburgringu [oznámené pod číslom C(2014) 3634] (Ú. v. EÚ L 34, 2016, s. 1).

2 Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, 1999, s. 1; Mim. vyd. 08/001 s. 339).