Language of document :

Överklagande ingett den 5 september 2019 av NeXovation, Inc. av den dom som tribunalen (första avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 19 juni 2019 i mål T-353/15, NeXovation mot kommissionen

(Mål C-665/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: NeXovation, Inc. (ombud: A. von Bergwelt, M. Nordmann, L. Hettstedt, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva punkterna 3 och 4 i domslutet i den överklagade domen, samt ogiltigförklara artikel 3.2 och artikel 1 sista strecksatsen i kommissionens beslut1 av den 1 oktober 2014 om det statliga stöd SA.31550 som Tyskland har genomfört till förmån för Nürburgring (med en rättelse av den 13 april 2015),

i andra hand, upphäva punkterna 3 och 4 i domslutet i den överklagade domen och återförvisa målet till tribunalen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden har åberopat två grunder till stöd för överklagandet.

Vad avser det första överklagade beslutet tillämpade tribunalen artikel 263 fjärde stycket FEUF felaktigt eftersom klaganden var personligen berörd. Tribunalen missbedömde den omständigheten att målet inte avser det typiska scenariot i vilket konkurrensen mellan flera leverantörer av varor påverkas, utan mellan budgivare vilka efterfrågar en viss vara.

Vad avser det andra överklagade beslutet, gjorde tribunalen sig skyldig till felaktig tillämpning av artiklarna 107.1 och 296 andra stycket FEUF samt av artiklarna 4.3 och 20.2 i tillämpningsförordning nr (EU) 659/19992 , och även av principen om en omsorgsfull och opartisk granskning.

____________

1 Kommissionens beslut (EU) 2016/151 av den 1 oktober 2014 om det statliga stöd SA.31550 (2012/C) (f.d. 2012/NN) som Tyskland har genomfört till förmån för Nürburgring (delgivet med nr C(2014) 3634) (EUT L 34, 2016, s. 1).

2 Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, 1999, s.1).