Language of document :

Жалба, подадена на 18 септември 2019 г. от VodafoneZiggo Group BV срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 9 юли 2019 г. по дело T-660/18, VodafoneZiggo Group BV/Комисия

(Дело C-689/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: VodafoneZiggo Group BV (представители: W. Knibbeler, A.A.J. Pliego Selie, B.A. Verheijen, advocaten)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Да се отмени определението на Общия съд от 9 юли 2019 г. по дело T-660/18 (обжалваното определение),

да се върне делото на Общия съд,

Съдът да не се произнася по съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо основание за обжалване: грешки при прилагане на правото, допуснати в извода на Общия съд, че Решение C(2018) 5848 окончателен на Европейската комисия (спорното решение) не поражда задължително правно действие.

Първа част от първото основание: изискването националните регулаторни органи да отчетат „в максимална степен“ забележките на Европейската комисия съгласно член 7, параграф 3 от Директива 2002/21/EC1 налага задължение за тези органи.

Втора част от първото основание: забележките, отправени на основание член 7, параграф 3 от Директива 2002/21/ЕО, представляват разрешение, защото по този начин Европейската комисия избира да проведе разследването си, без да упражни правото си на вето.

Трета част от първото основание: спорното решение не може да се квалифицира като подготвителен акт, защото следваната от Европейската комисия процедура е различна и отделна от националната процедура.

Четвърта част от първото основание: Общият съд надхвърля правомощията си за упражняване на съдебен контрол, като приема, че употребата на думата „решение“ от страна на Комисията е „неуместна“.

Пета част от първото основание: спорното определение страда от липса на мотиви в частта, в която се приеме, че предметът на спорното решение е ирелевантен.

Второ основание за обжалване: процесуални пропуски, произтичащи от неразглеждането на доводи, които по същество могат да засегнат изхода от делото.

Първа част от второто основание: относно довода, че възможността ОЕРЕС (Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения) да изрази позицията си е изключена.

Втора част от второто основание: относно довода, че просрочването на възможността да бъде изслушано не може де бъде санирана от други, несвързани възможности за изслушване.

Трето основание за обжалване: грешки при прилагане на правото, допуснати в извода на Общия съд, че основните права на жалбоподателя не били нарушени. Жалбоподателят се ползва с основни права по член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, в светлината на които трябва да се тълкуват доводите му и допустимостта. Освен това производство по преюдициално запитване не може да изключи нарушението им.

____________

1 Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ, L 108, 2002 г., стр. 33; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 35, стр. 195).