Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 18. září 2019 VodafoneZiggo Group BV proti usnesení Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 9. července 2019 ve věci T-660/18, VodafoneZiggo Group BV v. Komise

(Věc C-689/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: VodafoneZiggo Group BV (zástupci: W. Knibbeler, A. A. J. Pliego Selie a B. A. Verheijen, advocaten)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu ze dne 9. července 2019 ve věci T-660/18 (napadené usnesení),

vrátil věc Tribunálu,

rozhodl, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávných právních posouzení v závěru Tribunálu, podle něhož nemá rozhodnutí Evropské komise C(2018) 5848 final (sporné rozhodnutí) závazné právní účinky.

První část prvního důvodu kasačního opravného prostředku: povinnost vnitrostátních regulačních orgánů „v co nejvyšší míře zohledňovat“ připomínky Evropské komise v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 2002/21/ES1 ukládá těmto orgánům právně závaznou povinnost.

Druhá část prvního důvodu kasačního opravného prostředku: připomínky vznesené v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 2002/21/ES mají povahu povolení, jelikož Evropská komise se tím rozhoduje uzavřít své šetření bez toho, že by využila práva veto.

Třetí část prvního důvodu kasačního opravného prostředku: sporné rozhodnutí nemůže být považováno za přípravný akt, jelikož postup Evropské komise se liší od vnitrostátního postupu.

Čtvrtá část prvního důvodu kasačního opravného prostředku: Tribunál tím, že rozhodl, že slovo „rozhodnutí“ použité Komisí bylo „nevhodné“, překročil svou pravomoc v oblasti soudního přezkumu.

Pátá část prvního důvodu kasačního opravného prostředku: napadené usnesení je stiženo nedostatečným odůvodněním toho, že podle něj je předmět sporného rozhodnutí „irelevantní“.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z procesních pochybení plynoucích z opomenutí zkoumat argumenty, které mohly mít věcný vliv na výsledek věci.

První část druhého důvodu kasačního opravného prostředku se týká argumentu, podle nějž došlo k vyloučení možnosti BEREC předložit vyjádření.

Druhá část druhého důvodu kasačního opravného prostředku se týká argumentu, podle nějž zmeškání možnosti být vyslechnut nemůže být napraveno jinou, nesouvisející, možností být vyslechnut.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávných právních posouzení v závěru Tribunálu, podle něhož nedošlo k zásahu do základních práv navrhovatelky. Navrhovatelka požívá základních práv zakotvených v článku 47 Listiny základních práv Evropské unie, v jejichž světle je třeba vykládat její argumenty a přípustnost. Mimoto, řízení o předběžné otázce nemůže zabránit protiprávnímu jednání.

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. 2002, L 108, s. 33).