Language of document :

Valitus, jonka VodafoneZiggo Group BV on tehnyt 18.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-660/18, VodafoneZiggo Group v. komissio, 9.7.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-689/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: VodafoneZiggo Group BV (edustajat: W. Knibbeler, A.A.J. Pliego Selie, B.A. Verheijen, advocaten)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 9.7.2019 asiassa T-660/18 antaman määräyksen (valituksenalainen määräys)

palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen

määrää, että oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: oikeudelliset virheet unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksessa, jonka mukaan Euroopan komission päätöksellä C(2018) 5848 final (riidanalainen päätös) ei ole sitovia oikeusvaikutuksia.

Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa: kansallisten sääntelyviranomaisten on ”otettava tarkoin huomioon” Euroopan komission huomautukset direktiivin 2002/21/EY1 7 artiklan 3 kohdan, jossa kyseisille viranomaisille asetetaan sitova oikeudellinen velvoite, mukaisesti.

Ensimmäisen valitusperusteen toinen osa: direktiivin 2002/21/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti esitetyt huomautukset vastaavat annettua lupaa, koska Euroopan komissio valitsee täten tutkimuksen päättämisen ilman sille kuuluvan veto-oikeuden käyttämistä.

Ensimmäisen valitusperusteen kolmas osa: riidanalaista päätöstä ei voida luokitella valmistelevaksi toimeksi, koska Euroopan komission noudattama menettely on kansallisesta menettelystä erillinen.

Ensimmäisen valitusperusteen neljäs osa: unionin yleinen tuomioistuin ylitti sille kuuluvan tuomioistuinvalvonnan rajat, kun se katsoi, että komissio käytti ”epäasianmukaisella” tavalla sanaa ”päätös”.

Ensimmäisen valitusperusteen viides osa: riidanalaisen määräyksen perustelut ovat puutteelliset siltä osin kuin siinä todetaan, että riidanalaisen päätöksen kohde on ”vailla merkitystä”.

Toinen valitusperuste: menettelylliset virheet sellaisten perusteluiden puuttuessa, joilla olisi voitu olennaisesti vaikuttaa asian ratkaisuun.

Toisen valitusperusteen ensimmäinen osa: liittyen väitteeseen, jonka mukaan BERECillä ei ollut mahdollisuutta esittää huomautuksia.

Toisen valitusperusteen toinen osa: liittyen väitteeseen, jonka mukaan kuulluksi tulemisen epäämistä ei voida korvata muilla mahdollisuuksilla tulla kuulluksi.

Kolmas valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisia virheitä katsoessaan, että valittajan perusoikeuksia ei loukata. Valittaja nauttii Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisia perusoikeuksia ja sen perusteluita ja vaatimusten tutkittavaksi ottamista on tulkittava näiden perusoikeuksien valossa. Lisäksi ennakkoratkaisumenettelyllä ei voida estää rikkomista.

____________

1 Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7.3.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33).