Language of document :

A Törvényszék (első tanács) T-660/18. sz., VodafoneZiggo Group BV kontra Bizottság ügyben 2019. július 9-én hozott végzése ellen a VodafoneZiggo Group BV által 2019. szeptember 18-án benyújtott fellebbezés

(C-689/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: VodafoneZiggo Group BV (képviselők: W. Knibbeler, A. A. J. Pliego Selie, B. A. Verheijen, advocaten)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-660/18. sz. ügyben 2019. július 9-én hozott végzését;

az ügyet új elbírálás céljából utalja vissza a Törvényszékhez

a költségekről jelenleg ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első fellebbezési jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapítása során, hogy az C(2018) 5848 final európai bizottsági határozat (a megtámadott határozat) nem vált ki kötelező joghatásokat.

Az első jogalap első része: a nemzeti szabályozó hatóságokkal szembeni azon követelmény, hogy a „lehető legnagyobb mértékben vegyék figyelembe” az Európai Bizottság által a 2002/21/EK irányelv1 7. cikkének (3) bekezdése alapján tett észrevételeit jogilag kötelező erejű kötelezettséget ír elő e hatóságok számára.

Az első jogalap második része: a 2002/21/EK irányelv 7. cikkének (3) bekezdése alapján tett észrevételek az engedéllyel egyenértékűek, mivel az Európai Bizottság ezáltal a vizsgálat befejezéséről döntött, anélkül hogy a vétójogát használta volna.

Az első jogalap harmadik része: a megtámadott határozatot nem lehet előkészítő aktusnak minősíteni, mivel az Európai Bizottság eljárása nemzeti eljárástól eltérő külön eljárás.

Az első jogalap negyedik része: a Törvényszék túllépett a bírósági felülvizsgálati jogkörén azáltal, hogy a „határozat” szó Bizottság általi használatát „nem megfelelőnek” ítélte.

Az első jogalap ötödik része: a megtámadott végzés indokolása hiányos az abban szereplő azon megállapítás tekintetében, hogy a megtámadott határozat tárgya „irreleváns”.

Második fellebbezési jogalap: az ügy kimenetelének jelentős befolyásolására alkalmas érvek megvizsgálásának elmulasztásával elkövetett eljárási hibák.

A második jogalap első része: arra vonatkozó érv, hogy az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) nem volt lehetősége észrevételt tenni.

A második jogalap második része: arra vonatkozó érv, hogy meghallgatás lehetőségének hiányát nem lehet orvosolni más, a jelen ügyhöz nem kapcsolódó meghallgatási lehetőségekkel.

Harmadik fellebbezési jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapítása során, hogy a fellebbező alapvető jogai nem sérültek. A fellebbező rendelkezik az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokkal, amelyek alapján az érveit és az elfogadhatóságot értékelni kell. Ezenfelül előzetes döntéshozatali eljárás útján nem akadályozható meg a jogsértés.

____________

1 Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) (HL 2002. L 108., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás: 13. fejezet, 29. kötet, 349. o.).