Language of document :

2019 m. rugsėjo 18 d. VodafoneZiggo Group BV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. liepos 9 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-660/18 VodafoneZiggo Group BV / Komisija

(Byla C-689/19)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: VodafoneZiggo Group BV, atstovaujama advocaten W. Knibbeler, A.A.J. Pliego Selie, B.A. Verheijen

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2019 m. liepos 9 d. Bendrojo Teismo nutartį byloje T-660/18 (toliau – skundžiama nutartis),

grąžinti bylą Bendrajam Teismui,

atidėti bylinėjimosi išlaidų šioje instancijoje klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas: teisės klaidos Bendrojo Teismo išvadoje, kad Europos Komisijos sprendimas C(2018) 5848 final (toliau – ginčijamas sprendimas) nesukelia privalomų teisinių padarinių.

Pirmojo pagrindo pirma dalis: reikalavimas, kad nacionalinės reguliavimo institucijos „kuo labiau atsižvelg[tų]“ į Europos Komisijos pastabas, kylantis pagal Direktyvos 2002/21/EB1 7 straipsnio 3 dalį, prilygsta privalomai teisinei šių institucijų pareigai.

Pirmojo pagrindo antra dalis: pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnio 3 dalį pateiktos pastabos prilygsta leidimui, nes Europos Komisija pasirenka taip užbaigti savo tyrimą, nepasinaudodama savo veto teise.

Pirmojo pagrindo trečia dalis: ginčijamas sprendimas negali būti kvalifikuojamas kaip parengiamasis aktas, nes Europos Komisijos vykdoma procedūra yra atskira ir skiriasi nuo nacionalinės procedūros.

Pirmojo pagrindo ketvirta dalis: Bendrasis Teismas, nusprendęs, kad Komisijos pavartotas žodis „sprendimas“ buvo „netinkamas“, viršijo savo kompetenciją, susijusią su teismine kontrole.

Pirmojo pagrindo penkta dalis: skundžiamoje nutartyje nepakankamai motyvuotas pareiškimas, kad ginčijamo sprendimo dalykas yra „nesvarbus“.

Antrasis pagrindas: procedūrinės klaidos, padarytos neišnagrinėjus argumentų, galinčių iš esmės turėti įtakos bylos baigčiai.

Antrojo pagrindo pirma dalis: dėl argumento, kad vienu atveju nesuteikta galimybė BEREC pateikti pastabas.

Antrojo pagrindo antra dalis: dėl argumento, kad galimybės būti išklausytam nesuteikimas negali būti ištaisytas suteikiant kitas, nesusijusias galimybes būti išklausytam.

Trečiasis pagrindas: teisės klaidos Bendrojo Teismo išvadoje, kad apeliantės pagrindinės teisės nebuvo pažeistos. Apeliantei pagrindinės teisės kyla pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, tad būtent atsižvelgiant į šį straipsnį turi būti aiškinami jos argumentai ir priimtinumas. Be to, prejudicinio sprendimo priėmimo procesas negali užkirsti kelio pažeidimui.

____________

1 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų Direktyva) (OL L 108, 2002, p. 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 349).