Language of document :

Recurs introdus la 18 septembrie 2019 de VodafoneZiggo Group BV împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera întâi) din 9 iulie 2019 în cauza T-660/18, VodafoneZiggo Group BV/Comisia

(Cauza C-689/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: VodafoneZiggo Group BV (reprezentanți: W. Knibbeler, A.A.J. Pliego Selie, B.A. Verheijen, advocaten)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Curții:

Anularea Ordonanței Tribunalului din 9 iulie 2019 în cauza T-660/18 (ordonanța atacată);

trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului;

soluționarea odată cu fondul a cererii privind cheltuielile de judecată aferente prezentei cauze.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv de recurs, întemeiat pe erori de drept în concluzia Tribunalului potrivit căreia Decizia C(2018) 5848 final a Comisiei Europene (decizia atacată) nu produce efecte juridice obligatorii.

Primul aspect al primului motiv de recurs: cerința ca autoritățile naționale de reglementare să „țină seama în cea mai mare măsură posibilă de” observațiile Comisiei Europene formulate în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE1 impune o obligație legală în sarcina acestor autorități.

Al doilea aspect al primului motiv de recurs: observațiile formulate în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE constituie o autorizare, deoarece Comisia Europeană alege să își încheie în acest mod investigația fără a-și exercita dreptul de veto.

Al treilea aspect al primului motiv de recurs: decizia atacată nu poate constitui un act pregătitor întrucât procedura pe care o urmează Comisia Europeană este separată și diferită de procedura națională.

Al patrulea aspect al primului motiv de recurs: Tribunalul își depășește competența de exercitare a controlului jurisdicțional prin calificarea utilizării de către Comisie a termenului „decizie” ca fiind „inadecvată”.

Al cincilea aspect al primului motiv de recurs: ordonanța atacată este afectată de o lipsă de motivare în afirmația potrivit căreia obiectul deciziei atacate ar fi „lipsit de pertinență”.

Al doilea motiv de recurs, întemeiat pe erori de procedură datorate faptului că nu au fost abordate argumente de natură să afecteze în mod semnificativ soluționarea litigiului.

Primul aspect al celui de al doilea motiv de recurs: în ceea ce privește argumentul potrivit căruia a fost exclusă posibilitatea ca OAREC să formuleze observații.

Al doilea aspect al celui de al doilea motiv de recurs: în ceea ce privește argumentul potrivit căruia excluderea unei posibilități de a fi ascultat nu poate fi remediată prin alte posibilități de a fi ascultat, fără legătură cu prima.

Al treilea motiv de recurs, întemeiat pe erori de drept în concluzia Tribunalului potrivit căreia nu ar fi încălcate drepturile fundamentale ale recurentei. Recurenta beneficiază de drepturile fundamentale consacrate la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în lumina căruia trebuie interpretate argumentele sale și chestiunea admisibilității. În plus, procedura de decizie preliminară nu poate preveni încălcarea.

____________

1 Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru) (JO 2002, L 108, p. 33, Ediție specială, 13/vol. 35, p. 195).