Language of document :

Odvolanie podané 18. septembra 2019: VodafoneZiggo BV proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) z 9. júla 2019 vo veci T-660/18, VodafoneZiggo BV/Komisia

(vec C-689/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: VodafoneZiggo BV (v zastúpení: W. Knibbeler, A.A.J. Pliego Selie, B.A. Verheijen, advocaten)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie Všeobecného súdu z 9. júla 2019 vo veci T-660/18 (ďalej len „napadnuté uznesenie“),

vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie,

rozhodol, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom posúdení, ktorého sa dopustil Všeobecný súd, keď dospel k záveru, že rozhodnutie Európskej komisie C(2018) 5848 final (ďalej len „sporné rozhodnutie“) nevyvoláva záväzné právne účinky.

Prvá časť prvého odvolacieho dôvodu je založená na tom, že povinnosť národných regulačných orgánov „v čo najväčšej možnej miere zohľadniť“ pripomienky Európskej komisie v súlade s článkom 7 ods. 3 smernice 2002/21/ES1 predstavuje pre tieto orgány právne záväznú povinnosť.

Druhá časť prvého odvolacieho dôvodu je založená na tom, že pripomienky uskutočnené v súlade s článkom 7 ods. 3 smernice 2002/21/ES majú povahu povolenia, pretože Európska komisia sa tým rozhoduje skončiť svoje vyšetrovanie bez toho, aby využila právo veta.

Tretia časť prvého odvolacieho dôvodu je založená na tom, že sporné rozhodnutie nemožno považovať za prípravný akt, pretože postup Európskej komisie sa odlišuje od vnútroštátneho postupu.

Štvrtá časť prvého odvolacieho dôvodu je založená na tom, že Všeobecný súd tým, že rozhodol, že slovo „rozhodnutie“ použité Komisiou bolo „nevhodné“, prekročil svoju právomoc týkajúcu sa súdneho preskúmania.

Piata časť prvého odvolacieho dôvodu je založená na tom, že napadnuté uznesenie je nedostatočne odôvodnené v rozsahu, v akom uvádza, že predmet sporného rozhodnutia je „irelevantný“.

Druhý odvolací dôvod je založený na procesnom pochybení spočívajúcom v tom, že neboli preskúmané tvrdenia, ktoré mohli mať vecný vplyv na výsledok veci.

Prvá časť druhého odvolacieho dôvodu sa týka tvrdenia, podľa ktorého došlo k vylúčeniu možnosti BEREC predložiť pripomienku.

Druhá časť druhého odvolacieho dôvodu sa týka tvrdenia, podľa ktorého vylúčenie možnosti byť vypočutý nemožno napraviť inou s tým nesúvisiacou možnosťou byť vypočutý.

Tretí odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa dopustil Všeobecný súd tým, že rozhodol, že základné práva odvolateľky neboli porušené. Odvolateľke sa priznávajú základné práva zakotvené v článku 47 Charty základných práv Európskej únie, na základe ktorých treba vykladať jej tvrdenia a prípustnosť. Navyše prejudiciálne konanie nemôže zabrániť protiprávnemu konaniu.

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 2002, s. 33; Mim. vyd. 13/029, s. 349).