Language of document :

Överklagande ingett den 18 september 2019 av VodafoneZiggo Group BV av det beslut som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 9 juli 2019 i mål T-660/18, VodafoneZiggo Group BV mot kommissionen

(Mål C-689/19 P P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: VodafoneZiggo Group BV (ombud: W. Knibbeler, A.A.J. Pliego Selie och B.A. Verheijen, advocaten)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens beslut av den 9 juli 2019 i mål T-660/18 (det överklagade beslutet),

återförvisa målet till tribunalen för ny prövning, och

förordna om att frågan om rättegångskostnader ska anstå.

Grunder och huvudargument

Den första grunden för överklagandet: Felaktig rättstillämpning genom tribunalens slutsats att Europeiska kommissionens beslut C(2018) 5848 final (det omtvistade beslutet) inte medför bindande rättsverkningar.

Den första grundens första del: Kravet på att de nationella regleringsmyndigheterna ska ”ta så stor hänsyn som möjligt till” yttranden som Europeiska kommissionen gör enligt artikel7.3 i direktiv 2002/21/EG1 innebär att dessa myndigheter åläggs en rättsligt bindande skyldighet.

Den första grundens andra del: Yttranden som görs enligt artikel 7.3 i direktiv 2002/21/EG motsvarar ett tillstånd, eftersom Europeiska kommissionen därmed väljer att avsluta sin utredning utan att använda sig av sin vetorätt.

Den första grundens tredje del: Det omtvistade beslutet kan inte kvalificeras som en förveredande rättsakt, eftersom det förfarande som Europeiska kommissionen följer är fristående och skiljer sig från det nationella förfarandet.

Den första grundens fjärde del: Tribunalen har överskridit sin behörighet vid sin prövning genom att så fast att kommissionens användning av begreppet ”beslut” var olämplig.

Den första grundens femte del: Det överklagade beslutet har en bristfällig motivering vad gäller bedömningen att det omtvistade beslutets syfte var ”irrelevant”.

Den andra grunden för överklagandet: Förfarandefel har begåtts genom underlåtenheten att bedöma argument som kunde ha påverkat målets utgång i sak.

Den andra grundens första del: Angående argumentet att Berec inte fick möjlighet att yttra sig.

Den andra grundens andra del: Angående argumentet att en utesluten möjlighet att yttra sig inte kan avhjälpas genom andra möjligheter, som inte har något samband därmed, att yttra sig.

Den tredje grunden för överklagandet: Felaktig rättstillämpning genom tribunalens slutsats att klagandens grundläggande rättigheter inte åsidosattes. Klaganden har grundläggande rättigheter enligt artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, mot bakgrund av vilka klagandens argument och upptagandet till prövning måste tolkas. Dessutom kan ett förfarande för förhandsavgörande inte hindra åsidosättandet.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (EGT L 108, 2002, s. 33).