Language of document :

Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 22 marca 2019 r. w sprawie T-566/18, PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület / Komisja Europejska, wniesione w dniu 6 maja 2019 r. przez PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület

(Sprawa C-358/19 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnosząca odwołanie: PITEE Fogyasztóvédelmi Egyesület (przedstawiciel: adwokat D. Lázár)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 26 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (szósta izba) oddalił odwołanie jako oczywiście bezzasadne i postanowił, że wnosząca odwołanie pokrywa własne koszty.

____________